Algemene Voorwaarden

RETOUREN

We hebben een 30 dagen beleid. 30 dagen na de aankoop kunnen we helaas geen terugbetaling of omruiling meer bieden .

Om in aanmerking te komen voor een terugbetaling, moet het object ongebruikt en in dezelfde staat zijn als  je het van ons hebt ontvangen. Het moet ook in de originele verpakking zitten


Bederfelijke goederen zoals voedsel, bloemen, kranten of tijdschriften kunnen niet worden geretourneerd. ​

Ook intieme of sanitaire producten, gevaarlijke stoffen, of brandbare vloeistoffen of gassen kunnen niet worden geretourneerd.

Kunnen ook niet geruild of teruggenomen worden:

Cadeaubonnen

Producten die voor u op maat gemaakt werden

Downloadbare software producten

Sommige gezondheid en persoonlijke verzorging items

CD, DVD, VHS-tape, software, video game, cassette of vinyl record dat is geopend


Om uw terugbetaling te doen, vragen we ook het origineel ontvangstbewijs of aankoopbewijs.


Er zijn bepaalde situaties waarin slechts een gedeeltelijke restitutie wordt verleend (indien van toepassing)

Boek met duidelijke tekenen van gebruik

Elk item niet in de oorspronkelijke staat, is beschadigd of ontbrekende onderdelen.

Elk item dat wordt teruggestuurd meer dan 30 dagen na levering


Restitutie (indien van toepassing)

Zodra wij uw product hebben ontvangen en geïnspecteerd, sturen wij u een e-mail om u te melden dat wij uw geretourneerde artikel ontvangen. Wij zullen u ook op de hoogte stellen van de goedkeuring of afwijzing van uw teruggave.

Als u retour wordt goedgekeurd, dan zal uw terugbetaling  worden verwerkt en een krediet wordt automatisch teruggestort op uw creditcard of originele wijze van betaling, binnen een bepaald aantal dagen.


LATE OF ONTBREKENDE TERUGBETALINGEN (indien van toepassing)

Als u nog geen teruggave hebt ontvangen, controleer dan eerst uw bankrekening.

Neem contact op met uw creditcardmaatschappij, kan het enige tijd duren voordat uw terugbetaling officieel wordt geplaatst.

Contacteer uw bank. Er is vaak enige tijd voordat het een restitutie wordt geplaatst.

Als je dit allemaal gedaan hebt en je nog steeds nog niets ontvangen, neem dan contact met ons op via [email protected].


Uitverkoop of afgeprijsde items (indien van toepassing)

Alleen regelmatige geprijsde items kunnen worden terugenomen, helaas kunnen afgeprijsde items kunnen niet worden terugenomen.RUILEN (indien van toepassing)

We vervangen alleen items als ze defect of beschadigd. Als u iets wil omruilen voor hetzelfde artikel, stuur ons een e-mail naar [email protected] 


Verzendkosten (indien van toepassing)

Om uw product te retourneren, moet u het verzenden naar: De Marbaixstraat 16 2060 Antwerpen

U bent verantwoordelijk voor het betalen van de verzendkosten voor het terugsturen.

Verzendkosten worden niet terugbetaald. Als geen verzendkosten heeft betaald en u wil een terugbetaling te ontvangen, zullen de kosten van de retourzending worden afgetrokken van uw teruggave.

Afhankelijk van waar u woont, kan het enige duren voordat het door u  terug gezonden product bij ons afgeleverd wordt.

Als u een item verzendt met een waarde hoger dan €50, moet u het gebruik overwegen van een traceerbare verzendservice of verzekerde verzending.

We kunnen niet garanderen dat wij uw geretourneerde artikel ontvangen.


----------------------------------------------------

Affiliate programma

Aanmelding en acceptatie

1. Aanmelding als Affiliate houdt in dat deze Algemene Voorwaarden worden aanvaard en gerespecteerd.

Gebruik

1. Affiliates is het niet toegestaan het partnerprogramma te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Code of Conduct (Nederland), de Code of Ethics (België), de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

  • spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden sms met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
  • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • misleiding van derden.


Commissie

1. De Affiliate maakt aanspraak op een commissie indien ANTmade een verkoop heeft geregistreerd via de Affiliate site. Deze commissie is voor als bedrijf aangesloten Affiliates exclusief BTW. Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Belgisch recht van toepassing, zal over de commissie BTW worden berekend.

2. De registratie van verkopen zoals die wordt weergegeven op de website ANTmade, is bindend voor de Affiliate.

3. De Affiliate geeft ANTmade toestemming voor het opstellen van de creditnota’s voor de uitbetaling van de commissie. Indien de Affiliate zelf voor facturatie wenst te zorgen, dan dient dit met ANTmade te worden afgestemd.

4. De betaling van de commissie zal tien (10) weken na maandeinde plaatsvinden op het rekeningnummer dat de Affiliate heeft aangegeven. Commissiebedragen van minder dan € 25 (zegge: vijf en twintig euro) worden niet uitbetaald. In geval de commissie over een maand minder bedraagt dan € 25 (zegge: vijf en twintig euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaal bedrag € 25 (zegge: vijf en twintig euro) of meer bedraagt;

5. Indien de betaling op (bank)rekeningen van de Affiliate in het buitenland dienen worden te verricht, dient de minimale verdiende commissie € 50 (zegge: vijftig euro) te bedragen. In geval de commissie over een maand minder bedraagt dan € 50 (zegge: vijftig euro) zal in de betreffende maand geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaal bedrag € 50 (zegge: vijftig euro) of meer bedraagt. Eventuele bankkosten voor betalingen naar het buitenland zullen worden ingehouden op de betaling voor zover deze meer bedragen dan € 10 (zegge: tien euro) per transactie.


Beëindiging

1. ANTmade is te allen tijde gerechtigd om de Affiliateovereenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken. Onverminderd haar overige rechten is ANTmade onder meer gerechtigd om de Affiliateovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval:

- de Affiliate in strijd met de Algemene Voorwaarden handelt;

- de Affiliate in strijd met de Code of Conduct (Nederland) en/of Code of Ethics (België) handelt;

- de inhoud van de berichten van de Affiliate naar oordeel van ANTmade in strijd zou kunnen zijn met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn; 

2. De affiliate is gerechtigd om de Affiliateovereenkomst te allen tijde, en zonder opzegtermijn te beëindigen.

3. Bij opzegging worden eventuele openstaande commissiebedragen worden door ANTmade uitbetaald, mits voldaan wordt aan het minimumuitbetalingsbedrag. Openstaande commissiebedragen worden tien (10) weken na het einde van de maand waarin opgezegd is door middel van een creditfactuur opgegeven en uitbetaald. Op openstaande bedragen kleiner dan de minimum uitbetaling, kan geen aanspraak gemaakt worden door de Affiliate. Deze bedragen vervallen aan ANTmade.


Geheimhouding

Alle door ANTmade verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. 


Aansprakelijkheid

1. ANTmade aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor enige schade of verlies die door de Affiliate of derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de aangeboden diensten;

2. ANTmade draagt er zorg voor dat het partnerprogramma 24 uur per dag bereikbaar is, zulks behoudens periodiek onderhoud, technische storingen en overmacht. ANTmade kan niet aansprakelijk gesteld worden eventuele omzetderving of andere kosten die hieruit voortvloeien;

3. De Affiliate staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart ANTmade terzake van alle aanspraken dienaangaande.

4. De Affiliate is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de accountgegevens.

5. ANTmade is niet aansprakelijk voor vertragingen en/of fouten in de uitbetaling wegens onjuiste of onvolledig verstrekte informatie. 


Overig

1. De Affiliate zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens ANTmade

2. De Affiliate is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Affiliateovereenkomst over te dragen aan een derde

3. ANTmade is te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te veranderen. De Affiliate zal hiervan digitaal op de hoogte worden gebracht. Ingeval de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor de Affiliate niet acceptabel zijn, is de Affiliate gerechtigd de Affiliateoverenkomst te beëindigen. Indien de Affiliate niet tot beëindiging van de Affiliateovereenkomst overgaat, wordt de Affiliate geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.

4. Indien enige bepaling van deze overeenkomst in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

5. De Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de Belgisch rechter.